កូនស្រីលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រមានប្តឹងសកម្មជនបក្ស LDPម្នាក់ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកស្រី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនស្រីលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រមានប្តឹងសកម្មជនបក្ស LDPម្នាក់ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកស្រី…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនស្រីលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រមានប្តឹងសកម្មជនបក្ស LDPម្នាក់ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកស្រី…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនស្រីលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រមានប្តឹងសកម្មជនបក្ស LDPម្នាក់ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកស្រី…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រមានប្តឹងសកម្មជនបក្ស LDPម្នាក់ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកស្រី…(មានវីដេអូ) Read More

ផ្ទុះការសង្ស័យ Weir និង គូស្នេហ៍អាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗ បន្ទាប់ពីលេចដំរួយច្បាស់ៗបែបនេះ…

ដំណឹងដែលមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំមើល ថាតើនារីដែល Weir Sukollawat យកមកស្អំបេះដូងជាអ្នកណានោះ ពេលនេះត្រូវបានទម្លាយជាផ្លូវការឱ្យមហាជនបានឃើញ និង បានស្គាល់ហើយថា នារីរូបស្រស់នោះជាអ្នកណា។ តាមពិតទៅនារីរូបនោះត្រូវបានគេទម្លាយថា នាងជានារីក្រៅរង្វង់សិល្បៈឈ្មោះថា Vicki និង ជាកូនស្រីក្នុងត្រកូលអភិជនម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ជុំវិញរឿងរ៉ាវបើកមុខគូស្នេហ៍របស់តារាប្រុស Weir Sukollawat ហាក់ក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនៅឡើយនៅលើបណ្តាញសង្គម។ ពិសេស អ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត ខណៈមានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម TikTok ម្នាក់បានទម្លាយថា Weir និង គូស្នេហ៍អាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗ។ តែទោះជាយ៉ាងណា មហាជននៅពុំទាន់ប្រាកដក្នុងចិត្តទេថា វាជាដំណឹងពិតឬយ៉ាងណានោះ។ បន្ថែមពីនេះ …

ផ្ទុះការសង្ស័យ Weir និង គូស្នេហ៍អាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗ បន្ទាប់ពីលេចដំរួយច្បាស់ៗបែបនេះ… Read More

ជីវិតប្ដីប្រពន្ធ ស៊ុក សុភា កាន់តែស្អិតល្មួតធ្វើខួបរៀបការ ១០ ឆ្នាំយ៉ាងរីករាយ…

ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ គឺជាខួបរៀបការរយៈពេល ១០ ឆ្នាំរបស់អតីតតារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បីល្បាញ លោក ស៊ុក សុភា និង ភរិយារូបស្រស់។ ចាប់តាំងពីបញ្ចប់ភាពនៅលីវដោយលោកទៅរៀបការនៅអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីរូបនេះមក ស៊ុក សុភា ក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈ ហើយងាកទៅរស់នៅសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ដូចគេនិយាយថាចានក្នុងរាវលែងអីនឹងប៉ះទន្ទឹច តួយ៉ាងដូចជីវិតប្ដីប្រពន្ធ ស៊ុក សុភា ទោះបីជាកន្លងមកប្ដីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ផ្ទុះព័ត៌មានលែងលះគ្នាក្ដី ប៉ុន្ដែពួកគេនៅតែមានការអធ្យាស្រ័យឱ្យគ្នា ហើយវិលត្រឡប់ទៅរួមរស់មើលថែកូនៗ បង្កើតគ្រួសារមួយប្រកបដោយក្ដីសុខដូចកាលពីមុនវិញ។ ក្នុងឱកាសខួបរៀបការគម្រប់ ១០ ឆ្នាំនេះដែរ …

ជីវិតប្ដីប្រពន្ធ ស៊ុក សុភា កាន់តែស្អិតល្មួតធ្វើខួបរៀបការ ១០ ឆ្នាំយ៉ាងរីករាយ… Read More